مباحث کاربردی رفتار سازمانی: راهنمای عمل مدیران و کارکنان

دانش رفتار سازمانی، به مطالعه نگرش، احساس، رفتار و عملکرد افراد سازمان می‌پردازد. رفتار سازمانی، دانش و مهارت لازم را در زمینه کار با دیگران و به‌واسطه دیگران فراهم می‌آورد. ایجاد یک تیم با عملکرد بالا، بالا بردن انگیزش کارکنان، حل تعارضات محل کار، اثرگذاری بر رئیس، افزایش رضایت شغلی افراد و تغییر رفتار کارکنان، تنها تعداد معدودی از حوزه‌های دانش و مهارت پیشنهاد شده در رفتار سازمانی است. در کتاب حاضر سعی شده است، به‌طور کامل به این موضوع پرداخته شود. رفتار نوآورانه، تعلق‌خاطر کاری، رفتار اشتراک دانش از محوری اصلی کتاب است.

نويسندگان: مصطفی جهانگیر، حسین امین‌التجار و مرضیه فروتن

اشتراک گذاری: