• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

اساتید مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دکتر وحید راثی

دکتر وحید راثی

مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دکتری تخصصی (PhD) مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکتر مصطفی جهانگیر

دکتر مصطفی جهانگیر

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) مدیریت

دکتر سارا قاسمی

دکتر سارا قاسمی

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) سیاستگذاری سلامت

دکتر امین عادل

دکتر امین عادل

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) اقتصاد سلامت

دکتر عارفه پورطالب

دکتر عارفه پورطالب

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی