بلاگ

رفتار سازمانی: فرایندهای تیمی و سازمانی

رفتار سازمانی

کتاب بیان کننده رفتار های تیمی و سازمانی از جمله پویایی تیم، ارتباطات، قدرت، تعارض، رهبری، ساختار و تغیر می باشد

کلمات کلیدی:
رفتار سازمان، فرایندهای تیمی و سازمانی, رفتار سازمان, فرایندهای تیمی و سازمانی

علیرضا خوراکیان , سیده نرگس راهنما, مصطفی جهانگیر

نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۷
ناشر: انتشارات سخن گستر
اشتراک گذاری: