• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

 اساتید علوم آزمایشگاهی

دکتر ساناز ده باشی

دکتر ساناز ده‌باشی

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
دکتری تخصصی (PhD) باکتری شناسی

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) بیوشیمی بالینی

دکتر حسین حبیبی

دکتر حسین حبیبی

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) هماتولوژی و بانک خون

دکتر حسین جاوید

دکتر حسین جاوید

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
دکتری تخصصی (PhD) بیوشیمی بالینی

دکتر سپیده حسن زاده

دکتر سپیده حسن زاده

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) باکتری شناسی