• ۱۴۰۳-۰۳-۲۴
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

اساتید علوم تغذیه

دکتر منیره دهری

دکتر منیره دهری

مدیر گروه علوم تغذیه
دکتری تخصصی (PhD) علوم تغذیه

دکتر پریسا زارعی شرق

دکتر پریسا زارعی شرق

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) تکنولوژی غذایی

دکتر علیرضا غفلتی

دکتر علیرضا غفلتی

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) علوم تغذیه

دکتر محمد نصرتی

دکتر محمد نصرتی

عضو هیات علمی
دکتری تخصصی (PhD) علوم تغذیه

زهره حسینی

زهره حسینی

عضو هیات علمی
کارشناسی ارشد علوم تغذیه