رفتار سازمانی (رفتار و فرایند های فردی)

رفتار سازمانی
تاب حاضر یکی از کتاب های مناسب و بروز در حوزه رفتار سازمانی است که تلاش دارد به جنبه های جدیدی از حوزه های رفتار سازمانی پرداخته و برای مباحث مختلف از مثال های کاربردی استفاده نماید. فصل اول کتاب، درآمدی بر رشته رفتار سازمانی است، که در آن بر اساس دیدگاه های اثربخشی سازمانی به انواع رفتارهای سازمانی اشاره می شود. چالش های معاصر سازمان در حوزه رفتار سازمانی و تکیه گاه های دانش رفتار سازمانی از موضوعات بعدی این فصل هستند. فصل دوم کتاب به رفتار فردی، شخصیت و ارزش ها می پردازد که در آن مدل عملکرد و رفتار فردی بر اساس مدل MARS مورد بررسی قرار می گیرد. شخصیت در سازمان، موضوع بعدی این فصل است. خودپنداره در رفتار سازمانی در بخش بعدی این فصل مورد بررسی قرار می گیرد. ارزش ها در محیط کار و رفتارها و ارزش های اخلاقی از دیگر موضوعات مورد اشاره در این فصل هستند. در فصل سوم به موضوع ادراک و یادگیری در سازمان ها پرداخته شده است که در آن به موضوعاتی از قبیل، فرایند ادراک، هویت اجتماعی و تصور قالبی، تئوری اسناد، پیشگویی کام بخش، خطاهای ادراکی، بهبود ادراک و یادگیری در سازمان اشاره شده است. در فصل چهارم، نگرشهاو هیجانات در محل کار و مدیریت آن و همچنین هوش هیجانی بررسی شده اند. رضایت شغلی، تعهد سازمانی و مدیریت استرس در محیط کار از سایر موضوعات مورد اشاره در این فصل هستند. فصل پنجم کتاب، به مبانی انگیزشی کارکنان توجه دارد. تعلق خاطر کارکنان، محرک ها و نیازهای کارکنان و نظریه های انگیزش، مورد تاکید این فصل از کتاب است. شیوه های عملکرد موضوع فصل ششم کتاب است که در آن به شیوه های پاداش های مالی، طراحی شغل، توانمندسازی و خودرهبری به عنوان عوامل انگیزشی و بهبود عملکرد اشاره شده است. و در نهایت فصل هفتم کتاب، به تصمیم گیری و خلاقیت و روش های تصمیم گیری و حل خلاقانه مسائل پرداخته است.
کلمات کلیدی:
رفتار سازمانی- فرد0, رفتار سازمانی- فرد
ناشر: ابان برتر
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۵
ناشر: ابان برتر
اشتراک گذاری: