تاثیر چای سیاه بر بیماری های قلبی

صبا محمدی

موضوع ارائه: تاثیر چای سیاه بر بیماری های قلبی

ارائه دهنده: صبا محمدی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 21 فروردین 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: