تاثیر مکمل یاری با قهوه سبز در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک

موضوع ارائه: تاثیر مکمل یاری با قهوه سبز در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک

ارائه دهندگان: فرناز مقدسیان، فاطمه طیبان

استاد راهنما: خانم دکتر منیر دهری

تاریخ ارائه: آبان 1401

دانلود فایل ارائه
اشتراک گذاری: