التهاب بین شاخص انتخابی رژیم و سرطان کولورکتال

شیوا نخعی مقدم

موضوع ارائه: التهاب بین شاخص انتخابی رژیم و سرطان کولورکتال

ارائه دهنده: شیوا نخعی مقدم

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 1 خرداد 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: