تاثیر کلرلاولگاریس در بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی

موضوع ارائه: تاثیر کلرلاولگاریس در بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی

ارائه دهنده: شریف اعتمادی

استاد راهنما: خانم دکتر دهری

تاریخ ارائه: 4 دی 97

دانلود فایل ارائه
 • عملکردهای اصلی کبد
 • بیماری های کبد چرب غیر الکلی
 • اهمیت بیماری های کبد چرب غیر الکلی
 • شیوع
 • ریسک فاکتورها
 • تشخیص
 • درمان
 • چاقی
 • کلرلاولگاریس
 • اجزای سازنده کلرلا
 • قرص آلگومد
اشتراک گذاری: