اکولوژی انسانی و سلامت

اکولوژی انسانی و سلامت

اکولوژی انسانی به عنوان یک علم مطالعه بین سیستم های را که رابطه بین انسان و محیط او را از اکولوژی جانوری، گیاهی و میکروبی مجزا می گردد، زیرا نقش با اهمیت فرهنگ را در رفتار و جامعه انسانی مورد شناسایی قرار می دهد. انسان در دوره تکامل خود روش های جدیدی را برای ذخیره و انتقال دانش ابداع نموده و سیستم منحصربه فرد غیر ژنیتکی انتقال اطلاعات اکتسابی و ذخیره شده را آغاز نمود. درحالی که انسان ابتدایی گونه ای غالب در اکوسیستم منطقه ای خود بوده، امروز جامعه مدرن وابسته به تکنولوژی جزئی از سیستم جهانی و مصرف و عامل پراکندگی وسیع جانوران،گیاهان و میکرو ارگانیسم ها می باشد. نوع انسان بر روی زمین مسئول تغییرات ژرفی است که با هیچ گونها ی قابل قیاس نیست. اکولوژی در قرن های پیش در دانشگاه های جهان تدریس می شده است و در حال حاضر این علم بسیار تکامل یافته است، با توجه به مشکلات محیطی، زیستی، اجتماعی، اقتصادی و در قرن کنونی که بحث توسعه پایدار مطرح می باشد.

مطالب:

  • تعریف اکولوژی
  • تاریخچه و کاربردهای اکولوژی در بهداشت عمومی
  • تعریف اکوسیستم، بیوسفر و اساس تفکر اکولوژی
  • رابطه سلامت انسان با اکولوژی- توسعه پایدار
  • استراتژی های نوین سلامت عمومی
  • نقش انسان در تغییر محیط به منظور حفظ سلامت
  • رابطه مسائل اجتماعی با اکولوژی انسان
  • رابطه تحولات جمعیت با تغییرات اکولوژیک در رابطه با سلامت انسان

محمد سارانی

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: گلسا خواجه نظام
طراح جلد: زینب کیافر

چاپ: اول
نوبت چاپ: بهار 1395
قطع: وزیری

اشتراک گذاری: