داروشناسی و مهارت های نسخه پیچی

داروشناسی و مهارت های نسخه پیچی

امروزه به حوزه ی سلامت به عنوان یکی از مسائل مهم جامعه نگریسته می شود و به تبع آن مشاغل مرتبط با این حوزه جایگاه خاصی یافته است. در این میان داروخانه و مشاغل مرتبط با آن به دلیل این که اولین و یا آخرین مکان مراجعه ی بیماران اســت و البته ارتباط مستقیمی با سلامت افراد دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا آشنایی افراد شاغل در آن با اصول صحیح کار کردن در این محیط و شناخت داروها و اطلاعات کلی از آن ها به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. جامع به خدمات دارویی و غیردارویی قابل ارائه ًدر این مجموعه سعی شده است با نگاهی کلی و نسبتا در داروخانه، نیاز علمی پرسنل شــاغل در داروخانه و هم چنین علاقمندان به این رشته فراهم شود. البته باید توجه داشت که فرآیند تشخیص، درمان و تجویز دارو کاری تخصصی و به عهده ی پزشکان محترم و داروسازان عزیز است و داشتن اطلاعات دارویی هرچند کامل، هرگز مجوزی برای تجویز دارو برای بیماران توسط افراد غیرمسئول نخواهد بود.

مطالب:

  • اصول پایه ی دارو شناسی
  • داروشناسی و بیماری های مربوطه
  • فرآورده های غیر دارویی موجود در داروخانه li>
  • خدمات غیر دارویی در داروخانه
  • داروهای دندانپزشکی
  • آشنایی با داروخانه و مشاغل مربوطه
  • اصول کار در داروخانه

دکتر نوریه سعیدی
دکتر احمد ابوالحسنی
دکتر لیلا اعتماد
دکتر امیر خدادادحسینی
مصطفی کریمی
فهیمه علیزاده

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: علی جهانگیر
طراح جلد: نرگس محمدزاده

چاپ: اول
نوبت چاپ: زمستان 1394
قطع: وزیری

اشتراک گذاری: