بلوغ زودهنگام در کمین کودکان چاق

دائیان

موضوع ارائه: بلوغ زودهنگام در کمین کودکان چاق

ارائه دهنده: فهیمه السادات دائیان

استاد راهنما: خانم دکتر منیره دهری

تاریخ ارائه: 24 اردیبهشت 98

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: