مهارتهای پایه کوچینگ بر اساس مدل ARNA

مهارت های پایه کوچینگ

کوچینگ فرآیند تعاملی است که در آن مکالماتب میان کوچ (فرد کوچ کننده) و کوچی (فرد کوچ شونده) انجام می گیرد که هدف آن کمک به کوچی در جهت دستیابی به موفقیت فردیی و حرفه ای است. فرایند اجرای جلسات کوچینگ طبق مدل ARNA که ابزاری ساده و در عین حا قدرتمند برای ساختار جلسات کوچینگ است. از چهار مرحله Aim (اهداف)، Reality (واقعیت های موجود)، New idea (ایده های جدید) و Action (اقدام) تشکیل شده است. این نقش حرفه ای می تواند روابط بین تمامی افراد همچون مدیران، کارآفرینان، والدین، مشاوران و مدرسین را بهبود بخشد.

غلامحسین رادمردقدیری
مصطفی جهانگیر
فاطمه پاک

ناشر: چاپ و نشر بازرگانی.

چاپ: اول
نوبت چاپ:  1398

اشتراک گذاری: