لوسمی مزمن میلوئیدی (CML) و رویکردهای تشخیصی نوین

بیولوژی مو رشد و رنگدانه سمینار زهرا پرهنر

موضوع ارائه: لوسمی مزمن میلوئیدی (CML) و رویکردهای تشخیصی نوین

ارائه دهنده: مهتاب پناهی

استاد راهنما: آقای دکتر حسین حبیبی

تاریخ ارائه: آبان 97

دانلود فایل ارائه
  • بیماری از سلول ها
  • معرفی وتاریخچه ی CML
  • طبقه بندی، تشخیص، درمان
  • پیوند سلول های بنیادی
  •   مکانیسم مقاومت به ایماتینیب
اشتراک گذاری: