ایجاد تحمل در بیماری های خودایمنی با کمک نانوذرات

موضوع ارائه: ایجاد تحمل در بیماری های خودایمنی با کمک نانوذرات

ارائه دهنده: فاطمه خطیبی

استاد راهنما: آقای وحید یعقوبی

تاریخ ارائه: آبان 97

دانلود فایل ارائه
  • آناتومی پروستات
  • عملکرد پروستات
  • سرطان پروستات
  • راه های درمان سرطان پروستات
  •  عوامل مؤثر برسرطان پروستات
  • مواد مغذی مؤثر در سرطان پروستات
  • انواع کارتنوئید ها
  • لیکوپن
  • مقادیر ‏‏لیکوپن
  • عملکرد لیکوپن
اشتراک گذاری: