سمینار بیولوژی مو رشد و رنگدانه

بیولوژی مو رشد و رنگدانه سمینار زهرا پرهنر

موضوع ارائه: بیولوژی مو رشد و رنگدانه

ارائه دهنده: زهرا پرهنر

استاد راهنما: آقای دکتر حسین جاوید

تاریخ ارائه: 1402

دانلود فایل ارائه

بیماری از سلول ها
معرفی وتاریخچه ی CML
طبقه بندی، تشخیص، درمان
پیوند سلول های بنیادی
مکانیسم مقاومت به ایماتینیب

اشتراک گذاری: