چت بات برای برنامه های مراقبت های بهداشتی و سرطان شناسی با استفاده از هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ

موضوع ارائه: چت بات برای برنامه های مراقبت های بهداشتی و سرطان شناسی با استفاده از هوش مصنوعی  و ماشین لرنینگ

ارائه دهنده: ایمان اکبری

استاد راهنما: خانم دکتر مقبلی

تاریخ ارائه: 1401

دانلود فایل ارائه
  • مقدمه و بیان مسئله
  • هدف مطالعه
  • روش اجرا
  • نتایج
  • بحث و نتیجه گیری
اشتراک گذاری: