فناوری اطلاعات در دوران کوید

covid

موضوع ارائه: فناوری اطلاعات در دوران کوید

ارائه دهنده: دکتر فاطمه مقبلی

تاریخ ارائه: دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰

مشاهده فایل ارائه
اشتراک گذاری: