توسعه یک برنامه تلفن همراه برای نظارت بر تغییرات پرونده پزشکی

موضوع ارائه:توسعه یک برنامه تلفن همراه برای نظارت بر تغییرات پرونده پزشکی با استفاده از بلاکچین: مطالعه توسعه‌ای و کاربرپذیری

ارائه دهنده: فاطمه پزشکی

استاد راهنما: خانم دکتر مقبلی

تاریخ ارائه: دوشنبه 9 خردادماه ۱۴۰1

دانلود فایل ارائه
اشتراک گذاری: