تاثیر رژیم کتوژنیک بر کاهش وزن

زراعت دوست

موضوع ارائه:تاثیر رژیم کتوژنیک بر کاهش وزن

ارائه دهنده: امید زراعت دوست

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 6 ادیبهشت 98

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: