چگونه ساعت بیولوژیک بدن را با دریافت غذایی هماهنگ کنیم؟

مهنا ذکریایی

موضوع ارائه: چگونه ساعت بیولوژیک بدن را با دریافت غذایی هماهنگ کنیم؟

ارائه دهنده: مهنا ذکریایی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 14 اسفند 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: