شیوه های تغذیه در اوایل دوران کودکی و پوسیدگی دندان

مریم شجاعی

موضوع ارائه: تغذیه کودکان و تاثیر آن در بروز پوسیدگی های زودرس دندانی

ارائه دهنده: مریم شجاعی سیاهی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 21 آبان 1399

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: