کینوا دانه کاهنده وزن

یگانه شکری

موضوع ارائه: کینوا دانه کاهنده وزن

ارائه دهنده: یگانه شکری

استاد راهنما: خانم دکتر منیره دهری

تاریخ ارائه: 14 اسفند 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: