تاثیر روزه متناوب بر کاهش وزن

سامان پورجعفر آبادی

موضوع ارائه: بررسی اثر ناشتایی متناوب بر کاهش وزن

ارائه دهنده: سامان پورجعفر آبادی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 3 اردیبهشت 98

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: