• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تاثیر روزه متناوب بر کاهش وزن

تاثیر روزه متناوب بر کاهش وزن

موضوع ارائه: بررسی اثر ناشتایی متناوب بر کاهش وزن

ارائه دهنده: سامان پورجعفر آبادی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۳ اردیبهشت ۹۸