بیماری سارکوپنی

پریسا صاحب علم

موضوع ارائه: درمان شدت بیماری سارکوپنی با مکمل های پروتئنی

ارائه دهنده: پریسا صاحب علم

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 6 آذر 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: