Development of Mobile Phone Apps to Support Diabetes

موضوع ارائه: Considerations for the Development of Mobile Phone Apps to Support Diabetes Self-Management: Systematic Review

ارائه دهنده: شمیم نشیبی

تاریخ ارائه: 27 آبان 97

دانلود فایل ارائه
  • مقدمه و بیان مساله
  • هدف مطالعه
  • روش اجرا
  • نتایج
  • بحث و نتیجه گیری
اشتراک گذاری: