ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی و خطر سندرم متابولیک

هاله اختری

موضوع ارائه: Association Between Dietary acid Load and the Risk of Metabolic Syndrome

ارتباط بین بار اسیدی رژیم غذایی و خطر سندرم متابولیک

ارائه دهنده: هاله اختری

استاد راهنما: خانم پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: 21 فروردین 99

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: