بررسی تاثیر فاکتور های تغذیه ای برسن شروع یائسگی

موضوع ارائه: بررسی تاثیر فاکتور های تغذیه ای برسن شروع یائسگی

ارائه دهنده: انیس شفیعی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 21 فروردین 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: