تاثر مکمل ال سیترولین بر عملکرد ورزشی

ثنا ستوده

موضوع ارائه: تاثر مکمل ال سیترولین بر عملکرد ورزشی

ارائه دهنده: ثنا ستوده نیا کرانی

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: 6 آذر 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: