تقویت شیر انسان با پروتئین اضافی برای بهبود رشد نوزادان نارس بستری در بیمارستان

علی ابراهیمی دباغ

موضوع ارائه: Human Milk Fortification by Extra Protein to Improve the Growth of Hospitalized Preterm Infants

تقویت شیر انسان با پروتئین اضافی برای بهبود رشد نوزادان نارس بستری در بیمارستان

ارائه دهنده: علی ابراهیمی دباغ

استاد راهنما: خانم دکتر منیره دهری

تاریخ ارائه: 21 فروردین 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: