نفروپاتی دیابتی و ویتامین D

حسین فزونی

موضوع ارائه: نفروپاتی دیابتی و ویتامین D

ارائه دهنده: حسین فزونی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 17 دی 98

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: