بررسی اثر چای سبز بر بیماری سنگ کلیه

موضوع ارائه: بررسی اثر چای سبز بر بیماری سنگ کلیه

ارائه دهنده: فاطمه زراعت کار

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 27 آذر 96

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: