تأثیر رسانه بر انتخاب غذای کودکان

یگامه بهنام

موضوع ارائه: Effect of Media on Children’s Food Choices

ارائه دهنده: یگانه بهنام

استاد راهنما: خانم دکتر منیره دهری

تاریخ ارائه: 18 آذر 99

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: