بررسی اثر روزه داری در ماه مبارک رمضان بر پارامترهای بیوشیمیایی و آنتروپومتریک بدن

سنا ثابت

موضوع ارائه: بررسی اثر روزه داری در ماه مبارک رمضان بر پارامترهای بیوشیمیایی و آنتروپومتریک بدن

ارائه دهنده: سیده سنا ثابت

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 21 اردیبهشت 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: