• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

بررسی اثر روزه داری در ماه مبارک رمضان بر پارامترهای بیوشیمیایی و آنتروپومتریک بدن

بررسی اثر روزه داری در ماه مبارک رمضان بر پارامترهای بیوشیمیایی و آنتروپومتریک بدن

موضوع ارائه: بررسی اثر روزه داری در ماه مبارک رمضان بر پارامترهای بیوشیمیایی و آنتروپومتریک بدن

ارائه دهنده: سیده سنا ثابت

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۲۱ اردیبهشت ۹۷