تغذیه و خستگی ناشی از سرطان آیا ارتباطی وجود دارد؟

موضوع ارائه: تغذیه و خستگی ناشی از سرطان آیا ارتباطی وجود دارد؟

ارائه دهنده: محمدهادی بیات

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 21 آبان97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: