پلت فرم سلامت هوش مصنوعی موبایل برای تشخیص زودهنگام کووید 19

موضوع ارائه: پلت فرم سلامت هوش مصنوعی موبایل برای تشخیص زودهنگام کووید 19 در افراد قرنطینه با استفاده از یک پروتکل بیوسنسور پوشیدنی: پروتکل برای آزمایش تصادفی کنترل شده

استاد راهنما: خانم دکتر مقبلی

تاریخ ارائه: 15 فروردین 1400

دانلود فایل ارائه
اشتراک گذاری: