آیا گلیکوتوکسین بر سندرم متابولیک تأثیر می گذارد؟

موضوع ارائه: آیا گلیکوتوکسین ها در بروز سندروم متابولیک نقش دارند؟

ارائه دهنده: کیمیا عراقی مقدم

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی

تاریخ ارائه: 11 دی ماه 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: