میوه های کاهنده فشار خون

عباسیان

موضوع ارائه: میوه های کاهنده فشار خون

ارائه دهنده: نازنین سادات سید عباسیان

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 27 فروردین 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: