الفبای Real-Time PCR

real-time PCR

کشف ساختار دو رشته ای DNA سرآغاز پیشرفت های وسیعی در علوم زیستی بوده است. این پیشرفت ها و اکتشافات، باعث پیدایش شاخه هایی از علم همچون بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک شده اند. در این میان زنجیره ای پلی مراز PCR نقش بسزایی داشته است و باعث تغییر نگرش دانشمندان در تحقیقات پزشکی، علوم پایه و تحقیقات زیست محیطی شده اند.

دکتر فاطمه واحدی

دکتر محمدرضا عباس زادگان

فاطمه کیفی

ناشر: انتشارات وارستگان
ویراستار ادبی: مهدی سعیدی رضوانی
طراح و صفحه آرا: نرگس محمدزاده، علی جهانگیر فیض آبادی
ناظر فنی چاپ: حمیده خواجه نظام

چاپ: دوم

نوبت چاپ: پاییز 1392

قطع: جیبی

شمارگان:  1000 نسخه

تعداد صفحات :130

اشتراک گذاری: