الفبای ایمونولوژی

ایمنی شناسی از دروس پایه ی علوم پزشکی می باشد که در سال های اخیر اساتید بنام ایران به تالیف و ترجمه کتب متعددی در این زمینه اقدام نموده اند که همگی درخور تقدیر میباشند. با توجه به مفصل بودن غالب اثرات منتشره، بر آن شدیم تا با هدف در دسترس قرار دادن نکات اصلی ایمنی شناسی به صورت خلاصه، برای دانشجویان عزیز و علاقمندان، کتاب ایمنی شناسی حاضر را در قالب مجوعه الفبای ارائه نماییم.

مطالب:

  • لنفوسیت ها
  • پاسخ های ایمنی
  • ایمنی و عفونت
  • واکسن ها و واکسیناسیون
  • سیتوکین ها
  • بیماری های ازدیاد حساسیت
  • تحمل خودایمنی و پیوند بافت
  • سرطان و سیستم ایمنی
  • بیماری های نقص ایمنی

دکتر عبدالرضا وارسته

دکتر فاطمه واحدی

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: الهه نوری، نسرین شفائی
ناظر فنی چاپ: حمیده خواجه نظام

چاپ: اول
نوبت چاپ: بهار 1391
قطع: جیبی
شمارگان:  1000 نسخه
تعداد صفحات :198

اشتراک گذاری: