الفبای ایمونولوژی عملی

روش های عملی که پایه آن ها بر مبنای یک واکنش ایمونولوژیک استوار باشد، از لحاط کاربرد و تنوع تکنیکی در حال گسترش می باشند. به همین دلیل لازم است دانشجویان مقاطع مختلف در رشته های علوم زیستی، از پیراپزشکی، پزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی تا گروه زیست شناسی، در بخشی از کلاس های خود، با این تکنیک را بدانند و چه بسا هرگز در طول عمر کاری خود شرایط انجام تکنیک ها را بصورت انفرادی نداشته باشند، اما با توجه به ضرورت های کاری خود، ممکن است که نیازمند به درک نتایج حاصل از این آزمایش ها را داشته باشند. مخاطب این کتاب، این گروه از افراد و دانشجویان میباشند.

مطالب:

 • واکنش های آنتی ژن-آنتی بادی و روش های مرتبط
 • روش های رسوب گذاری ایمنی
 • روش های آگلوتیناسیون
 • روش های رادیو ایمونواسی
 • روش های ایمونو آنزیماتیک
 • روش های ایمونوفلورسانس
 • روش های کمی لومینسانت ایمونواسی
 • روش میکرولنفوسیتوتوکسیسیتی
 • روش الکتروفورز منطقه ای
 • روش های ایمونوالکتروفورز و الکتروایمونودیفوزیون
 • روش خنثی سازی سموم
 • تست های پوستی

دکتر عبدالرضا وارسته

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: الهه نوری، نسرین شفائی
ناظر فنی چاپ: حمیده خواجه نظام

چاپ: اول
نوبت چاپ: پاییز 1393
قطع: جیبی
شمارگان:  1000 نسخه
تعداد صفحات :160

اشتراک گذاری: