ایمونولوژی عملی

ایده ابداع تكنولوژی توليد آنتی بادی مونوكلونال به سال 1970 ارجاع داده می شود كه سرطان مولتيپل ميلوما كشف گرديد . این سرطان از پلاسما سل توموری تشكيل شده و توليد انبوهی از آنتی بادی های هم شكل می كند. در سال 1975 كوهلرووميلستين با توجه به كشف ماهيت تومورمولتيپل ميلوما موفق به ادغام با سلول های به دست آمده از يك رده سلولی ميلومايی (پلاسما سل سرطانی) با لنفوسيت های B گرديدند به نحوی كه حاصل آن توليد سلول های هيبريد شده ناميرا با توانايی توليد آنتی بادی همگون عليه يک شاخص آنتی ژنی بود. آنتی بادی توليد شده كه محصول يك كلون از لنفوسيت های B بود، آنتی بادی مونوكلونال ناميده شد و به سبب ابداع تكنولوژی توليد هيبريدوما جايزه نوبل فيزيولوژی در سال 1984 به اين دو دانشمند اختصاص يافت.

دکتر عبدالرضا وارسته


باهمکاری اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور:

دکتر نادر تاجیک – دکتر عبدالفتاح صرلف نژاد – دکتر علیرضا عندلیب – دکتر نریمان مصفا – دکتر صدیقه شریف زاده – دکتر طاهره طلایی – دکتر طیبه کرمانی – دکتر فروغ نجات الهی

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: الهه نوری
ناظر فنی چاپ: حمیده خواجه نظام

چاپ: اول
قطع: رقعی
شمارگان:  1000 نسخه

اشتراک گذاری: