سیتوژنتیک

کتاب سیتوژنتیک

سیتوژنتیک یا ژنتیک سلولی به مطالعه و بررسی مواد ژنتیکی در سطح سلول گفته می شود که شامل مطالعه کروموزم ها، ساختمان و توارث آن ها می باشد. در واقع این علم بخشی از ژنتیک است که تنوعات کروموزومی را به علایم بالینی خاص مانند بیماری های ژنتیکی ارتباط می دهد. متخصصین سیتوژنتیک، در آزمایشگاه ها با استفاده از میکروسکوپ، سعی در بررسی تغییرات قابل مشاهده از نظر تعداد یا ساختار کروموزوم ها دارند که میتواند مسئول برخی از حالت های بیماری باشد. اروزه با تلفیق ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک، علمی  پا به عرصه نهاده است، به نام سیتوژنتیک مولکولی که مبنای آن استفاده از تکنیک های پیشرفته و دقیق مولکولی در علم سیتوژنتیک است. این تکنیک های مولکولی با قدرت تفکیک، دقت و حساسیت بسیار بالا، محققین را قادر میسازند که حتی کوچکترین تغییرات را در سطح کروموزوم مشاهده نمایند.

دکتر محمد مهدی حیدری

دکتر مهری خاتمی234

ناشر: انتشارات وارستگان
ویراستار ادبی: فاطمه خاتمی
طراح و صفحه آرا: نرگس محمدزاده، نشریه خوشه
ناظر فنی چاپ: حمیده خواجه نظام

چاپ: دوم

نوبت چاپ: بهار 1393

قطع: وزیری

شمارگان:  1000 نسخه

تعداد صفحات :234

اشتراک گذاری: