فعالیت بدنی و نقش آن در سلامت

فعالیت بدنی و نقش آن در سلامت

نیاز بشر به ورزش و فعالیت بد نی د ر طول روزگاران چه از جنبه دفاع شخصي و یا کسب معاش و یا رویارویي با طبیعت پیرامونش همواره وجود دا شته و هیچگاه انسان خود را از دا شتن بد ني سالم و قوي و رواني سالم بين یاز ندیده است، از همین رو شعار “روح سالم د ر بد ن سالم است” مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته است. در واقع سلامت، دو ویژگي مهم دارد؛ نخست آن که از نیازها و حقوق اساسي مردم است و د یگر آن که عرصه تغییر و تحولات سریع می باشد. برخوردا ري از یک زند گی سالم و مولد و با کیفیت توام با طول عمر قابل قبول و عاري از بیماري و ناتوانی، حقي است همگاني و پشتوانه پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. از همین رو هرگونه سرمایه گذاری ماد ی و یا آموزشی در این زمینه به عنوان سرمایه گذاری بنیادی و پیش شرط تحقق توسعه پایدا ر تلقی می شود.

مطالب:

  • ورزش
  • آمادگی جسمانی
  • سلامت و تندرستی
  • نقش ورزش و فعالیت بدنی
  • فعالیت بدنی در کودکان، نوجوانان، زنان و مردان
  • پیامدهای کم تحرکی
  • ورزش های مغزی
  • سبک زندگی سالم

دکتر ریحانه شاقلی
طیبه صیادی

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: گلسا خواجه نظام
طراح جلد: احسان مظفری

چاپ: اول
نوبت چاپ: تابستان 1396
قطع: جیبی

اشتراک گذاری: