تغذیه و ورزش

تغذیه و ورزش

یک برنامه ریزی خوب و کارآمد هم در افرادی که قصد شروع ورزش دارند و هم در ورزشکاران حرفه ای در واقع خشت اول برای به دست آوردن نتایج مطلوب است. این برنامه ریزی بایستی شامل دو بخش باشد که یک بخش ورزش مناسب است و بخش دوم برنامه غذایی. یک برنامه غذایی خوب بایسـتی شامل کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها، ویتامین ها و املاح و مکمل ها باشد. متأسفانه شایع ترین آفتی که گریبان ورزشکاران را می گیرد تغذیه نامناسب است و در صورتی که این وضعیت با افراط در تمرین و استراحت ناکافی همراه شود، موجب افت بدنی ورزشـکار خواهد شد و به عـبارت دیگر ورزشـکار را دچار تمرین زدگی می کند. در این حالت ورزشکار از خستگی های مفرط جسمی و اختلالات خلقی رنج میب رد. جای اینکه با متخصصان طب بسیاری از ورزشکاران در این موقعیت، به ورزشی و تغذیه مشاوره کنند، از شیوه های غلط استفاده می کنند که موجب ورودشان به دنیای داروهای غیرمجاز و هورمون ها می گردد.

مطالب:

  • ارزیابی غذایی
  • مکمل ها
  • نیرو زاها
  • درشت مغذی ها
  • مرزشکاران سالمند

دکتر پیام فرح بخش

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: گلسا خواجه نظام
طراح جلد: نرگس محمدزاده

چاپ: اول
نوبت چاپ: پائیز 93
قطع: جیبی

اشتراک گذاری: