• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

جایگزین های میکروبی گوشت

جایگزین های میکروبی گوشت

موضوع ارائه: جایگزین های میکروبی گوشت

ارائه دهنده: ابوالفضل کدخدا، محمد آذرکمان

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۳

  • بیوتکنولوژی در تولید
  • اسیدهای امینه 
  • پپتیدها