فناوری واقعیت مجازی مورد استفاده در ولع مصرف سیگار و مداخله سیگار کشیدن

virtual Reality Tecnology Use in Cigarette Craving and Smokking Intervention

ارائه دهنده: فرزانه اکبری کامرانی

ژورنال کلاب 1400/7/12

اشتراک گذاری: