• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

نقش میکروبیوتای روده در بیماری ام اس

موضوع ارائه:The role of gut microbiotain MS

ارائه دهنده: زهرا کاهگی

استاد راهنما: دکتر سپیده حسن زاده