تشخیص و درمان TAY-SACHS

موضوع ارائه: TAY-SACHS DIAGNOSIS AND TREATME

ارائه دهنده:عاطفه صابر

استاد راهنما: دکتر فاطمه کیفی

مشاهده
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: